Over ons

Het Vindicat Fonds

Sinds 2012 voeren leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit onder de naam “Vindicat in Actie” (VIA) zelfstandig of in samenwerking met andere instellingen (onder meer de gemeente Groningen) een aantal sociaal-maatschappelijke projecten uit. Ondanks de recentere woelige tijden is er door dit soort activiteiten ook veel goodwill gekweekt, hetgeen een zeer goede zaak is. De afgelopen jaren werden deze activiteiten verder uitgebreid, waarmee Vindicat ook buiten haar muren een positieve bijdrage aan de maatschappij levert. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: een daklozendiner, een kinderkamp, het ophalen van kleding bij studentenhuizen, het geven van lessen Nederlands aan vluchtelingen, kerstpakketten samenstellen, enz.

Met de uitbreiding van dergelijke projecten stegen ook de organisatiekosten. Daarom werd  na de viering van het 200-jarig bestaan van Vindicat in 2015 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een fonds, genaamd “Stichting Vindicat Fonds”, teneinde deze sociaal maatschappelijke activiteiten in de toekomst te kunnen continueren met behulp van een (vaste) financieringsbron vanuit de leden en oud-leden van Vindicat. Het fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Ga voor verdere informatie naar de website www.stichtingvindicatfonds.nl. Zie ook het SOL-blad van oktober 2017 over de oprichting.

Doelstelling

De Stichting Vindicat Fonds heeft als doel: het (mede) mogelijk maken van door studenten te initiëren en uit te voeren projecten van algemeen nut, die voor de inwoners van de gemeente Groningen, van de Provincie Groningen en van de Noordelijke regio van sociaal-maatschappelijke relevantie zijn.

Beleid

De projecten ter realisering van de statutaire doelstelling worden ontwikkeld door de Commissie Vindicat in Actie (VIA) en uitgevoerd door vrijwilligers.

VIA heeft sedert 2012 diverse projecten van algemeen nut uitgevoerd: voor daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke of mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk in wijken, het jaarlijks organiseren van kinderkampen,  maandelijkse uitjes en sportdagen voor kinderen wier ouders bij de Voedselbank staan geregistreerd (in samenwerking met de Stichting Laat Ze Maar Lachen), de jaarlijkse organisatie van een  daklozendiner, de organisatie van wedstrijden (in samenwerking met de Movember Foundation), het samenstellen van Kerstpakketten voor gezinnen die bij de Voedselbank geregistreerd staan, het inzamelen van gebruikte kleding bij studentenhuizen, en het  wekelijks geven van Nederlandse les aan vluchtelingen. Van de projecten, uitgevoerd in 2018-2019, verdienen in het bijzonder vermelding: de organisatie van een bootcamp ten behoeve van vrouwelijke vluchtelingen (in samenwerking met de Stichting Vluchteling), hulp bij het ontwikkelen van talenten van kinderen van een basisschool in een minder bedeelde buurt (in samenwerking met de Stichting Move), de organisatie van een benefietdiner met bewoners van Vindicathuizen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor Groningse kinderen, en het verzorgen van een spelletjesmiddag voor ouderen in een Gronings centrum voor begeleid wonen.

In de visie van de Stichting Vindicat Fonds zullen soortgelijke evenementen en projecten geleidelijk meer structureel en op groter schaal kunnen plaatsvinden met behulp van financiële injecties vanuit het Fonds en met behulp van door het Fonds beschikbaar gestelde professionele adviseurs.

In de komende periode zal het Fonds zich inzetten voor ondersteuning van de activiteiten van de Commissie VIA.

Voor het verkrijgen van de benodigde middelen wordt een  fondsenwervingsprogramma  uitgevoerd, o.a. bestaande in het houden van inzamelingsacties, donateurswerving en lijfrente-acties.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Vindicat Fonds bestaat thans uit de volgende personen:

– J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter

– J. (Hans) Borgesius, secretaris

– H.P.M. (Ben) van der Maat, penningmeester

– G. (Geeske) de Graeff-Hamminga

– M.M. (Milan) Petit

– F. (Floris) Hamann, rector G.S.C. Vindicat atque Polit

– W.A. (Wibien) ter Kulve, abactis G.S.C. Vindicat atque Polit

– M.F.O. (Max) Bruijn, praeses Commissie VIA,

leden.

De Stichting Vindicat Fonds heeft geen kantoor- en beheerskosten; de bestuurders ontvangen geen beloning. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester. De Stichting heeft een Raad van Advies, die tot taak heeft het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De leden van de Raad van Advies zijn tevens Ambassadeurs van het Fonds. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Jaarverslag 2018

Op 7 juni 2018 is bij notariële akte opgericht de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting genaamd: Stichting Vindicat Fonds, statutair gevestigd te Groningen.

Het Bestuur heeft in het tot en met 31 december 2018 lopende verslagjaar een begin gemaakt met de verkenning van de modaliteiten van doelverwezenlijking en de opbouw van de organisatie.

Bestuursvergaderingen in of buiten Groningen zijn in het verslagjaar niet gehouden.

Het Bestuur heeft zich buiten vergadering beraden over de opstelling van een nieuw (meerjaren) beleidsplan ter vertaling van de statutaire doelstelling. Dat plan zal bevatten: het (meerjaren)beleid, de (meerjaren)begroting en de beoogde resultaten. Het (meerjaren)beleid omvat: de wijze van ondersteuning van VIA, het fondsenwervingsbeleid, het beleid met betrekking tot het functioneren van de organisatie en risicomanagement, het communicatiebeleid en het vrijwilligersbeleid.

In het verslagjaar zijn door het Bestuur geen verzoeken ontvangen van de VIA-commissie om financiële middelen beschikbaar te stellen voor zaken die direct of indirect van algemeen nut zijn voor de inwoners van de Noordelijke regio en waarvoor geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn. Voor haar projecten beschikte de commissie over voldoende middelen die zij zelf genereerde.

In het verslagjaar is door het Bestuur nog niet de benoeming geformaliseerd van leden van de Raad van Advies, tevens ambassadeurs. Wel zijn personen aangezocht die zich bereid verklaard hebben een benoeming te aanvaarden.

Voor de vaststelling van een Integriteitsplan zijn in het verslagjaar voorbereidingen getroffen.

Wegens het verlies van hun kwaliteit zijn per 8 september 2018 gedefungeerd de bestuursleden-oprichters:

– M.J.M. Mohr, rector van de Senaat van het Corps, en

– J.E. (Jorien) te Riet ook genaamd Scholten, abactis van de Senaat van het Corps,

Per dezelfde datum zijn van rechtswege benoemd als bestuurders qualitate qua:

– C.A. (Cappi) Wefers Bettink, rector van de Senaat van het Corps, en

– D.Q. (Danique) Vreeburg, abactis van de Senaat van het Corps.

Ultimo december 2018 bestond het Bestuur verder uit:

– J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter,

– J. (Hans) Borgesius, secretaris,

– H.P.M. (Ben) van er Maat, penningmeester,

– G. (Geeske) de Graeff-Hamminga,

– M.M. (Milan) Petit,

– S.K. (Sophie) Kaashoek, qualitate qua als praeses van de VIA-commissie van het Corps.

Korte tijd na afloop van het verslagjaar is door het verlies van haar kwaliteit per 1 februari 2019 de functie beëindigd van het bestuurslid Kaashoek en is in haar plaats per dezelfde datum benoemd:

– B.J.J. (Bas) van Beusekom, praeses van de VIA-commissie van het Corps.