Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij in welke situatie van u vragen en leggen wij uit wat wij doen om deze gegevens te beschermen. Wij vertellen u graag over uw rechten en mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beheren en uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring werken wij indien nodig bij zodat deze actueel blijft. Indien wij significante wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, dan zullen wij u informeren via het plaatsen van een bericht op onze website en daar een bijgewerkte versie van de privacyverklaring publiceren.

De Stichting Vindicat Fonds verwerkt de door u aan de Stichting Vindicat Fonds verstrekte persoonsgegevens als volgt:

Welke gegevens worden verwerkt?

* De door u verstrekte reguliere persoonsgegevens ten behoeve van een donatie of 

   schenking.

* De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij een informatieverzoek; in ieder geval 

   naam en e-mailadres.

* De gegevens die u bij ons achterlaat bij het bezoeken van onze website.

Op basis van welke grondslag worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens omdat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de donatie- of schenkingsovereenkomst en eventuele aanverwante diensten en/of activiteiten waarvoor u interesse hebt getoond, zoals voor het ontvangen van informatie over de projecten en activiteiten van Vindicat in Actie (VIA-commissie).

Met welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Voor administratieve doeleinden uit hoofde van uw donateur- of schenkerschap inclusief betaling. De Stichting Vindicat Fonds verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

De actieve verwerking van uw gegevens vindt slechts plaats gedurende de looptijd van de donatie- of schenkingsovereenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden uw gegevens gearchiveerd.

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Uw gegevens worden verwerkt door de Stichting en door derden, zoals het Gemeenschappelijk Mechanisch Administratiekantoor (G.M.A.K.) en de beheercommissie van de website van de vereniging G.S.C. Vindicat atque Polit, wier diensten de Stichting Vindicat Fonds binnen de omschreven doeleinden gebruikt ten behoeve van onder meer financiële administratie, kantoorautomatisering, en communicatie- en marketingactiviteiten. De Stichting maakt uitsluitend gebruik van diensten van derden binnen de EER.

Links naar andere sites

Op de website van de Stichting Vindicat Fonds kunnen links naar websites van andere organisaties worden opgenomen. De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze organisaties met uw gegevens omgaan.

Klikgedrag

Op de website van de Stichting Vindicat Fonds kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren of om meer gerichte informatie op de website te zetten. Hiermee kan de Stichting Vindicat Fonds haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar donateurs, schenkers en belangstellenden.

Cookies

Wij kunnen cookies verzamelen om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Dat gebeurt volledig anoniem en de verzamelde informatie wordt maximaal twee jaren bewaard.

Burgerservicenummer (BSN)

Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen van de Geefwet is het noodzakelijk de overeenkomst periodieke gift volledig in te vullen. In verband met de bescherming van persoonsgegevens wordt uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt op het exemplaar dat de Stichting Vindicat Fonds houdt en wordt niet opgeslagen in onze administratie.

Foto’s

Tijdens bijeenkomsten waarbij donateurs en schenkers aanwezig zijn, kunnen foto’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor communicatiedoeleinden van de Stichting Vindicat Fonds. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan onze fotograaf.

Worden de gegevens beveiligd?

De Stichting Vindicat Fonds neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer wij opdracht verlenen aan derden (verwerkers) dan waarborgt de Stichting dat deze partij dezelfde mate van beveiliging garandeert als die de Stichting noodzakelijk vindt.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen, indien daarvoor aan de voorwaarden van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan. U kunt uw verzoek daartoe indienen bij het volgende e-mailadres: gmak@vindicat.nl. Er kan om uw legitimatie worden gevraagd.

Laatst bijgewerkt: 1 december 2019