Doneren

Help mee iets terug te doen voor Stad en Ommeland. Steun het Vindicat Fonds!
Geef inhoud aan de band om onze harten. Laat die band zijn kronkels slaan om het Vindicat Fonds, het fonds dat de leden van Vindicat in Actie (“VIA-commissie”) meer financiële armslag geeft voor hun acties ten dienste van inwoners van Stad en Ommeland.

Vele vrijwilligers verzetten bergen werk voor tal van projecten, zoals daklozendiners, kledinginzameling, kampen met kinderen uit probleemgezinnen, tochten met chronisch zieken en gehandicapten, kerstpakketten voor ingeschrevenen bij de Voedselbank, voetballen met medewerkers van Sociale werkplaatsen, het schoonmaken van scholen en het opknappen van verwaarloosde (achterstands)wijken, het verzorgen van onderwijs in het Nederlands aan jonge vluchtelingen in Ter Apel, het organiseren van benefietdiners, promotieacties, fund-raising en marathons voor goede doelen als kankeronderzoek. Denk ook aan verduurzamings-projecten (bijv. zonnepanelen op MF) en projecten tot behoud van cultureel erfgoed van maatschappelijk belang (bijv. handhaving traditionele programmapunten van de Burgerweek bij corpslustra, herplanting en onderhoud van de Vindicatboom in de Vindicatbuurt, herplaatsing van het beeld ‘De grote verscheuring’).
Aan de andere kant bevordert dit bij de leden van Vindicat ook weer de projectervaring, die bijdraagt aan hun academische vorming en ontwikkeling van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.
Word ook Vriend van het Vindicat Fonds, want Vrienden zijn nodig
De steun van de Vrienden (en Steunpilaren) van het Vindicat Fonds is van essentieel belang om de ambitieuze projecten van VIA, met een groot sociaal belang, ook effectief te kunnen blijven realiseren. Als Vriend en/of Steunpilaar laat u zien dat u niet alleen vereend bent voor het leven door het wachtwoord Vindicat, maar dat u ook deze sociaal maatschappelijke projecten van Vindicat van harte wilt ondersteunen. 
Dit kan in een vorm en op een manier die u het beste past. Daarom hebben we de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.


Hoe draagt u bij?
Donaties en speciale giften [op rek. nr. NL69INGB0008404992]:
Student-vriend            : € 5 per kwartaal
Vriend                         : vrije donatie vanaf € 25,- per jaar
Gouden Vriend           : idem, vanaf € 100,- per jaar
Steunpilaar                : vaste donatie vanaf €  500,- per jaar, gedurende minimaal 5 jaren.

Directe financiering van acties
Ook kunt u een (extra) gift bestemmen voor een speciaal project of voor het werk van VIA in het algemeen.
Een andere mogelijkheid is dat u iets te vieren hebt (verjaardag, slagen voor een examen, huwelijk, jubileum etc.) en de genodigden vraagt geen cadeaus te geven maar liever een bijdrage te storten op rek. nr. NL69INGB0008404992 ten behoeve van (een project van) VIA. Jaarlijks terugkerende projecten zijn: kinderkampen, daklozendiners, voedselbankacties. Acties voor speciale projecten zullen periodiek bekend gemaakt worden.

Nalatenschap
U kunt de Stichting Vindicat Fonds door de notaris laten opnemen in uw testament. Door erfstelling kan een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan het Vindicat Fonds toevallen. Het staat dan niet vast hoeveel dat zal zijn; een nalatenschap is een saldo van bezittingen en schulden. Als gekozen wordt voor een legaat staat in het testament precies omschreven wat wordt gelegateerd.

Fonds op naam
Een gever van minimaal € 50.000 (desgewenst in delen via een periodieke schenking) kan bij de Stichting Vindicat Fonds een fonds op naam oprichten. Bij een dergelijk fonds door schenking van vermogen kunnen afspraken worden gemaakt over het vruchtgebruik. U bepaalt zelf de naam en het doel van het fonds. De Stichting Vindicat Fonds zorgt voor het beheer van het fonds en een jaarlijkse rapportage. De penningmeester van het Vindicat Fonds kan u adviseren over de notariële en fiscale kanten hiervan en helpt u graag bij de oprichting van uw fonds op naam.

Belastingvoordelen
De hoogte van de giftenaftrek op basis van de Geefwet bij inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting) is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de grootte van de gift en de vraag of het een eenmalige of periodieke gift betreft.
Voor een eenmalige gift gelden een aftrekdrempel van 1% van het totale inkomen in box I, II en III en een maximum van 10% van dat inkomen.

Een periodieke gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling zoals het Vindicat Fonds) is een jaarlijks vaste en gelijkmatige uitkering gedurende minimaal vijf jaren die is vastgelegd in een schriftelijk contract tussen de gever en het Vindicat Fonds (zie het bijgevoegde model formulier). Jaarlijks is de volledige betaalde termijn aftrekbaar, zonder aftrekdrempel of –plafond. In belastingschijf 4 (51,75 % tarief) betekent dit dat als u € 100 schenkt aan het Vindicat Fonds, u een belastingreductie krijgt van € 52 zodat u netto € 48 betaalt (terwijl het Fonds € 100 ontvangt). Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden verrekend, wordt geleidelijk aangepast naar 37 % in 2023.


Klik hier voor de model-overeenkomst voor periodieke giften in geld en hier voor de betalingsvolmacht
Aanmelding
Roepnaam:
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Ik meld mij aan als:
Student-vriend    €  5     per kwartaal [wordt automatisch geïnd via de Beer]
Vriend                  €  ..      per jaar 
                                         [minimaal € 25; u kunt het gekozen bedrag direct overmaken op rek.   
                                                NL69INGB0008404992 ten name van Stichting Vindicat Fonds onder vermelding                                                                      van: Vriend 2019]
Gouden vriend    €…       per jaar 
                                         [minimaal € 100; u kunt het gekozen bedrag direct overmaken op rek.
                                                 NL69INGB0008404992 ten name van Stichting Vindicat Fonds onder                                                                                               vermelding van: Gouden Vriend 2019] 
Steunpilaar       € ….      per jaar 
                                         [voor minimaal 5 jaren met belastingvoordeel na ondertekening contract;
                                                            zie bijlage]
Schenker van een projectsubsidie ten bedrage van € …     
[u kunt het gekozen bedrag direct overmaken op rek. NL69INGB0008404992 ten name van Stichting Vindicat Fonds onder vermelding van het project van uw keuze]
Ik verzoek  wel/geen toezending van nadere informatie over nalaten en een fonds op naam.
Ik machtig Stichting Vindicat Fonds om jaarlijks tot wederopzegging het totaalbedrag af te schrijven van onderstaand IBAN nummer:
IBAN nummer:
Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Stichting Vindicat Fonds toestemming om deze gegevens te verwerken conform haar privacyverklaring.
Handtekening:
Datum:
_________________________
De volledig ingevulde en ondertekende aanmelding stuurt u naar:
G.M.A.K. t.n.v. 
Mr M.M. (Milan) Petit
Penningmeester Stichting Vindicat Fonds
Grote Markt 27 9712HS
of per e-mail:  stichtingvindicatfonds@gmail.com