Vindicat Fonds

Op 7 juni 2018 is opgericht de Stichting Vindicat Fonds, gevestigd te Groningen.

DOELSTELLING

De Stichting Vindicat Fonds heeft als doel: het (mede) mogelijk maken van door studenten te initiëren en uit te voeren projecten van algemeen nut, die voor de inwoners van de gemeente Groningen, van de Provincie Groningen en van de Noordelijke regio van sociaal-maatschappelijke relevantie zijn.

BELEID

De projecten ter realisering van de statutaire doelstelling worden ontwikkeld door de Commissie Vindicat in Actie (VIA) en uitgevoerd door vrijwilligers.
VIA heeft sedert 2012 diverse projecten van algemeen nut uitgevoerd: voor daklozen, mensen die onder de armoedegrens leven, kinderen met fysieke of mentale beperkingen, vluchtelingen en ouderen. Voorbeelden zijn: vrijwilligerswerk in wijken, het jaarlijks organiseren van kinderkampen,  maandelijkse uitjes en sportdagen voor kinderen wier ouders bij de Voedselbank staan geregistreerd (in samenwerking met de Stichting Laat Ze Maar Lachen), de jaarlijkse organisatie van een  daklozendiner, de organisatie van wedstrijden (in samenwerking met de Movember Foundation), het samenstellen van Kerstpakketten voor gezinnen die bij de Voedselbank geregistreerd staan, het inzamelen van gebruikte kleding bij studentenhuizen, en het  wekelijks geven van Nederlandse les aan vluchtelingen. Van de projecten, uitgevoerd in 2018-2019, verdienen in het bijzonder vermelding: de organisatie van een bootcamp ten behoeve van vrouwelijke vluchtelingen (in samenwerking met de Stichting Vluchteling), hulp bij het ontwikkelen van talenten van kinderen van een basisschool in een minder bedeelde buurt (in samenwerking met de Stichting Move), de organisatie van een benefietdiner met bewoners van Vindicathuizen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor Groningse kinderen, en het verzorgen van een spelletjesmiddag voor ouderen in een Gronings centrum voor begeleid wonen. Dit jaar zal het huidige bestuur zich focussen om succesvolle projecten opnieuw neer te zetten, en veel meer nieuwe projecten te organiseren!

In de visie van de Stichting Vindicat Fonds zullen soortgelijke evenementen en projecten geleidelijk meer structureel en op groter schaal kunnen plaatsvinden met behulp van financiële injecties vanuit het Fonds en met behulp van door het Fonds beschikbaar gestelde professionele adviseurs. In de komende periode zal het Fonds zich inzetten voor ondersteuning van de activiteiten van de Commissie VIA. Voor het verkrijgen van de benodigde middelen wordt een  fondsenwervingsprogramma  uitgevoerd, o.a. bestaande in het houden van inzamelingsacties, donateurswerving en lijfrente-acties.

Het IBAN-rekeningnummer van de Stichting Vindicat Fonds is:  NL69INGB0008404992.

Het Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71838872.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen (leden en oud-leden van het G.S.C. Vindicat atque Polit):

  • J.J.J. (Jeroen) van Tets, voorzitter                                                                                                               
  • F. (Florentine) Hasselaar, secretaris
  • M.M. (Milan) Petit, penningmeester
  • H. (Huib) van Walsem
  • A. (Anouk) Delissen
  • S.W. (Silvester) den Boer, rector G.S.C. Vindicat atque Polit
  • I.A. (Isabelle) Pit, abactis G.S.C. Vindicat atque Polit
  • N.M (Nina) Appelman, praeses Commissie VIA, leden.

De Stichting Vindicat Fonds heeft geen kantoor- en beheerskosten; de bestuurders ontvangen geen beloning. De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester. De Stichting heeft een Raad van Advies, die tot taak heeft het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.